Vi flyttar din hemsida helt gratis när du byter till oss.

HomeTjänstevillkor

Tjänstevillkor

Senast uppdaterad 15:e December 2023

Denna policy även kallad tjänstevillkor (”Avtalet”) anger villkoren för din användning av webbhotell och relaterade tjänster (”Tjänster”). I detta avtal hänvisar ”Du” och ”Din” till Dig, som användare av våra tjänster, eller någon agent, anställd eller person som är auktoriserad att agera för Din räkning. ”Vi”, ”oss” och ”vår” hänvisar till cleverco AB som även gör affärer under namnet kubes. Detta avtal förklarar våra skyldigheter gentemot dig och förklarar dina skyldigheter gentemot oss för olika tjänster som erbjuds av kubes. När Du använder Ditt konto eller tillåter någon annan att använda det för att köpa eller på annat sätt skaffa dig tillgång till ytterligare kubes-tjänst(er) eller -produkter eller för att säga upp Din kubes-tjänst(er) (även om Vi inte har underrättats om ett sådant tillstånd), täcker detta Avtal sådana tjänster eller åtgärder. kubes Integritetspolicy och användarvillkor införlivas här genom hänvisning och gäller för alla tjänster.

Delning av information.

Som ett villkor för att köpa och använda webbhotellsplaner, erkänner och godkänner du att kubes kan ge din personliga information till sina partners, om det är nödvändigt för att tillhandahålla dig de valda produkterna och tjänsterna. Den tillhandahållna informationen faller in i följande kategorier: (a) Information som användare tillhandahåller genom frivilliga och frivilliga inlämningar. Dessa är frivilliga uppgifter som du lämnar för att få vårt elektroniska nyhetsbrev och vår marknadsföringskommunikation, och (b) Information som kubes samlar in genom aggregerad spårningsinformation som huvudsakligen fås genom att räkna sidvisningar på våra webbplatser. Denna information gör det möjligt för oss att bättre anpassa vårt innehåll till användarnas behov och för att hjälpa våra annonsörer och sponsorer att bättre förstå vår publik. Eftersom kubes huvudsakligen får sina intäkter från sponsring och reklam är det viktigt att tillhandahålla sådana samlade demografiska uppgifter för att våra utvalda tjänster ska kunna fortsätta att vara gratis för användarna. kubes lämnar under inga omständigheter ut någon information om en enskild användare till en tredje part. Ytterligare information om vilken typ av information som kubes delar med sig av kan erhållas genom att läsa sekretesspolicyn. Du bekräftar och godkänner att ditt namn, e-post och adress samt person eller organisationsnummer kan delas med OpenProvider (Hosting Concepts B.V) och med vissa register, inklusive, men inte begränsat till, Internetstiftelsen, i enlighet med de riktlinjer som utfärdas av alla sådana register och att sådan information kan visas via Whois.

 

Användarens skyldigheter.

Du försäkrar och garanterar kubes att: Ditt innehåll inte och kommer inte att innehålla något innehåll, material, data, arbete, handels- eller servicemärke, handelsnamn, länk, reklam eller tjänster som faktiskt eller potentiellt bryter mot någon tillämplig lag eller reglering eller gör intrång i eller missbrukar någon egendomsrätt, immateriell äganderätt, avtalsrätt eller skadeståndsrätt för någon person och att Du äger Ditt kontoinnehåll och alla äganderätter eller immateriella rättigheter som finns i det, eller har uttryckligt skriftligt tillstånd från ägaren att kopiera, använda och visa innehållet på och inom Ditt serverkonto. Du försäkrar och garanterar också att det serverinnehåll som kubes är värd för inte kommer att användas i samband med någon olaglig verksamhet.

Du ger uttryckligen (i) kubes tillåtelse att cachelagra hela det innehåll som skickas, lagras, distribueras eller sprids av dig via tjänsterna och din webbplats, inklusive innehåll som tillhandahålls av tredje part, och som lagras av kubes enligt detta avtal, och (ii) samtycker till att sådan cachelagring inte är ett intrång i någon av dina immateriella rättigheter eller någon tredje parts immateriella rättigheter.

Nätverksavbrott.

kubes kommer att göra sitt bästa för att upprätthålla en heltidsnärvaro på Internet för ditt konto. Du bekräftar härmed att nätverket vid olika tidsintervall kan vara nere på grund av, men inte begränsat till, avbrott i försörjningen, utrustningsfel, naturkatastrofer, naturkatastrofer eller mänskliga fel. kubes ska under inga omständigheter vara ansvarigt gentemot Dig för skador som uppstår till följd av eller är relaterade till något misslyckande eller försening från kubes sida när det gäller att tillhandahålla tillgång till Internet enligt detta avtal. kubes ska under inga omständigheter vara ansvarigt gentemot Dig för indirekta, särskilda skador eller följdskador eller förlorad vinst som uppstår till följd av eller är relaterade till detta avtal eller dess genomförande eller överträdelse. kubes sammanlagda totala ansvar enligt detta avtal, om något, ska under inga omständigheter överstiga det totala belopp som kontoinnehavaren faktiskt har betalat enligt detta avtal. Villkoren i detta avsnitt kommer att fortsätta att gälla även om detta avtal sägs upp.

Konton.

Detta avtal gäller alla konton, underkonton och alternativa kontonamn som är kopplade till ditt huvudkonto. Du är ansvarig för användningen av varje konto, oavsett om det används under något namn eller av någon person, och för att se till att alla användare av kontot följer detta avtal fullt ut. Ett kubes-konto får inte överföras utan föregående skriftligt godkännande från kubes.

IP-adress.

kubes tilldelar Dig en Internet Protocol (”IP”) adress i samband med Din användning av kubes tjänster. Rätten att använda denna IP-adress kommer att förbli hos och endast tillhöra kubes, och Du kommer inte att ha någon rätt att använda denna IP-adress annat än vad kubes tillåter efter eget gottfinnande.

Betalningsvillkor:

Du kan få en återbetalning om: i) Ditt Starter, Plus, Premium och Pro-konton som är förstagångskonton är berättigade till 30-dagars pengarna-tillbaka-garanti. Om kontoinnehavaren säger upp kontot efter den angivna tidsperioden ges ingen återbetalning. Återbetalning gäller INTE för någon tredjepartsprodukt som inte ingår i paketet och som köps mot en extra avgift.

kubes kan tillfälligt neka service eller säga upp detta avtal om Du inte betalar avgifter när de förfaller till betalning. En sådan uppsägning eller vägran befriar dig inte från ansvaret för betalning av alla upplupna avgifter, plus rimlig ränta och eventuella inkassoavgifter.

Om ditt konto blir försenat kommer kontot att stängas av. Och det kommer inte att återaktiveras förrän det utestående saldot har betalats i sin helhet. I händelse av att något belopp till kubes förblir obetalt på det datum då tjänsterna löper ut kan kubes omedelbart säga upp detta avtal och/eller hålla tillbaka tjänsterna för utebliven betalning. kubes kan efter eget gottfinnande, men är inte skyldigt att ge en period inom trettio (30) dagar efter Ditt värdkontos faktureringsdatum för delade värdkonton.

Om ett konto visar sig bryta mot användarvillkoren kommer det att avslutas omedelbart och alla betalningar förverkas.

För stängda konton tillkommer en avgift på 200 kronor per incident för alla förfrågningar om tidigare tjänster och/eller support.

Säkerhetskopior av nya/förändrade data görs varje vecka för delade servrar och återförsäljarservrar. Inga garantier ges, varken uttryckliga eller underförstådda, för integriteten hos dessa säkerhetskopior. För Stellar planer utförs interna säkerhetskopior två gånger i veckan. För Stellar Plus- och Business-planer (tidigare Ultimate- och Business SSD-planer) säkerhetskopierar det kostnadsfria AutoBackup-verktyget via EvolutionPanel automatiskt dina webbplatsdata med tillgång till dagliga, veckovisa och månatliga säkerhetskopior. Om förlust av data sker på grund av ett fel hos kubes försöker vi återställa data utan kostnad för kunden. Om dataförlusten sker på grund av kundens försummelse när det gäller att säkra sitt konto eller på grund av en åtgärd från kundens sida, försöker kubes återställa data från det senaste arkivet mot en avgift på 500 kronor.

Tillgång till Secure Shell (”SSH”).

Du kan aktivera SSH-åtkomst på ditt konto eller genom att kontakta vårt supportteam. När du har uppfyllt dessa villkor kommer du att få tillfällig “Jailed” tillgång till systemet, och missbruk av systemet kommer att leda till att accessen återkallas. Användning av php eller något annat sätt att kringgå denna policy kommer att resultera i omedelbar uppsägning av kontot.

Förbjudna aktiviteter.

Genom att använda tjänster som tillhandahålls av kubes samtycker du till följande:

att inte bryta mot lagar, förordningar, föreskrifter, förordningar eller andra sådana krav från någon tillämplig federal, statlig eller lokal myndighet.

att inte sända oönskad kommersiell e-post eller massutskick, att inte delta i någon aktivitet som är känd eller anses vara spamming eller Mail Bombing.

inte göra någon olaglig kommunikation till någon nyhetsgrupp, e-postlista, chatt eller annat Internetforum.

inte göra, försöka eller tillåta någon obehörig åtkomst till kubes webbplats, servrar, ditt eget värdkontot eller kontot för andra kunder hos kubes.

inte tillåta fjärrkodsexekvering av skadlig programvara genom det värdkontot som kubes tillhandahåller.

Att inte orsaka överbelastningsattacker, portscanningar eller andra äventyrande och invasiva förfaranden mot kubes servrar och anläggningar eller andra nätverksvärdar eller Internetanvändares servrar och anläggningar.

Inte förfalska signaturer eller andra identifieringsmärken eller koder från andra personer eller delta i någon aktivitet för att försöka lura andra personer om användarens verkliga identitet.

inte använda kubes tjänster för att vara värd för webbplatser, annat innehåll, länkar eller annonser från webbplatser som: kränker upphovsrätt, varumärken, patent, affärshemligheter eller andra rättigheter som tillhör tredje part; bekänner hat mot en viss social, etnisk, religiös eller annan grupp; innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsbomber, korrupta filer eller annan liknande programvara eller program som kan skada driften av en dator eller en persons egendom; innehåller warez, innehåller någon form av proxyserver eller andra program för vidarebefordran av trafik, främjar penningtillverkningssystem, flernivåmarknadsföring eller liknande verksamhet, innehåller lotterier, spel eller kasinon, innehåller torrent trackers, torrentportaler eller liknande programvara, är våldsamma eller uppmuntrar till våld.

Att inte ladda upp oacceptabelt material som omfattar: IRC-bots, warez, bild-, fillagrings-, speglings- eller bannerannonseringstjänster, topsites, streaming, Escrow, High-Yield Interest Programs (HYIP) eller relaterade webbplatser, investeringssajter (FOREX, E-Gold Exchange etc.), cryptocurrency miners, försäljning av kontrollerade substanser utan att i förväg tillhandahålla bevis på lämpliga tillstånd, AutoSurf-webbplatser, Bank Debentures, Bank Debenture Trading Programs, Prime Banks Programs, lotterisajter, muds/rpg:s, hatwebbplatser, webbplatser/arkiv/program inriktade på hackning eller webbplatser som främjar olaglig verksamhet, IP-scanners, Brute Force-program, Mail Bombers och Spam Scripts.

Att inte ägna sig åt eller anstifta åtgärder som skadar kubes eller andra kunder. Sådana åtgärder inkluderar, men är inte begränsade till, åtgärder som resulterar i svartlistning av någon av våra IP-adresser i någon online-spamdatabas, åtgärder som resulterar i DDOS-attacker mot servrar osv. kubes förbehåller sig rätten att vägra service till vem som helst efter eget gottfinnande. Allt material som enligt kubes bedömning är antingen obscent eller hotfullt är strängt förbjudet och kommer att tas bort från kubes servrar omedelbart, med eller utan förvarning, och kan leda till varning, avstängning eller omedelbar uppsägning av kontot utan återbetalning. Du samtycker till att vi har ensamrätt att avgöra vad som utgör ett brott mot den acceptabla policyn för användning som beskrivs ovan samt vad som är lämplig svårighetsgrad av eventuella korrigerande åtgärder som ska tillämpas. I händelse av att ett brott mot vår policy för godtagbar användning upptäcks kommer kubes att vidta korrigerande åtgärder efter eget gottfinnande och kommer att meddela dig. kubes beslut i ett sådant fall är bindande och slutgiltigt och kan inte bli föremål för en ytterligare ändring. kubes kan inte och ska inte vara ansvarig för någon förlust eller skada som uppstår till följd av Våra åtgärder mot handlingar som orsakar skada för kubes eller någon annan tredje part. Vi har rätt att säga upp varje och alla värdkonton som av någon anledning har stängts av i mer än 14 kalenderdagar efter avstängningsdatumet, såvida Du inte har vidtagit korrigerande åtgärder för att avlägsna det ursprungliga hotet om avstängning eller överträdelsen. Alla säkerhetskopior av värdkontot kommer att raderas permanent vid uppsägning och ingen återbetalning kommer att ske. kubes kommer inte att vara ansvarig för någon förlust eller skada i sådana fall.

kubes förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande utreda användningen av sina tjänster för överträdelser av dess policyer. Detta omfattar alla hostingpaket och tjänster. kubes förbehåller sig vidare rätten att ta bort innehåll som vi anser vara förbjudet enligt detta avtal eller våra villkor. Inga säkerhetskopior kommer att sparas av borttaget innehåll.

Policy för e-post och antispam.

Du måste följa alla relevanta bestämmelser och lagar om massutskick och kommersiell e-post. Det är förbjudet att skicka oönskade massmeddelanden. Alla e-postmeddelanden som skickas till mottagare som inte har bekräftat opt-in eller Closed-Loop opt-in för utskick från dig kommer att betraktas som oönskade e-postmeddelanden. Du som använder och skickar massutskick måste alltid föra fullständiga och korrekta register över alla samtycken och opt-ins och på begäran tillhandahålla dessa register till kubes. Om du inte kan tillhandahålla faktiska och verifierbara bevis för sådana samtycken och opt-ins kommer vi att betrakta massutskicken som oönskade. kubes förbjuder följande aktiviteter som anges utan begränsning nedan:

Användning av kubes nätverk och system för att ta emot svar på oönskade massutskick.

Förfalskning av e-postrubriker (dvs. ”spoofing”).

Spamming med hjälp av tredje parts proxy, aggregering av proxylistor eller installation av proxyprogramvara för e-postutskick.

Konfigurering av en e-postserver för att acceptera och behandla e-post från tredje part för sändning utan identifiering och/eller autentisering av användaren.

Hosting av webbsidor som annonseras via ”skräppost” som skickas från ett annat nätverk (”spamvertising”).

Hosting av webbsidor eller tillhandahållande av tjänster som stöder skräppost.

Användning av inlägg i webbloggar, IRC/chattrum, gästboksinlägg, HTTP-referenslogg, usenet-inlägg, popup-fönster, direktmeddelanden eller text/SMS-meddelanden för att skicka, lägga upp eller överföra oönskade massmeddelanden.

Att förespråka någon verksamhet som är förbjuden enligt avsnittet om godtagbar användning i detta avtal.

Om vi fastställer att du medvetet eller vårdslöst har använt våra webbhotellstjänster för att skicka SPAM-meddelanden förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift på 10.000 kronor på ditt konto, som ska kompensera oss för ökade administrationskostnader och utgifter för att åtgärda SPAM-relaterad verksamhet. Du samtycker till att om vi fastställer att du medvetet eller med största sannolikhet har använt dig av SPAM-aktivitet, kan vi bedöma avgiften helt efter eget gottfinnande. Avgiften kommer att debiteras ditt konto i enlighet med den betalningsinformation som du lämnat i samband med att du köper våra tjänster. Du samtycker vidare till att vi, om vi fastställer att du medvetet eller hänsynslöst har deltagit i SPAM-verksamhet, kan komma att dela information om din verksamhet, inklusive men inte begränsat till din identitet, med de olika anti-SPAM-organisationerna och/eller svarta listorna.

Vi tar alla SPAM-frågor på största allvar och kommer att vidta åtgärder mot sådan verksamhet närhelst vi anser det nödvändigt.

Ytterligare policy för godtagbar användning för virtuella konton:

Tillhandahållande av serverresurser. Din användning av serverresurserna får inte äventyra kapaciteten och driften av den delade servern.

Alla delade/återförsäljarkonton får inte använda mer resurser än vad som anges nedan:

Delade konton

Resurstyp Alla delade / enskilda återförsäljare EvolutionPanel-konton:

CPU-gräns, % Starter 20, Plus 40, Premium och Pro 60

Begränsning av fysiskt minne, GB Starter 1, Plus 1.5, Premium och Pro 2

Vi kan tillåta att alla delade konton har upp till*

CPU-gräns, % Starter och Plus 100, Premium 200, Pro 400

Gräns för fysiskt minne, GB Starter och Plus 4, Premium 6, Pro 8

*Bursttillståndet betraktas som ett undantag från den acceptabla användningen och ska endast tillåtas för att stabilisera driften av webbplatsen under toppintervaller. Varje användare vars konto/server konsekvent använder de högre burstable-resurserna ska gå med på att uppgradera det till ett paket med högre resurstillgänglighet.

Beslutet om uppgradering ligger helt och hållet hos kubes och ska fattas efter eget rimligt gottfinnande.

Inget skript får använda 25 % eller mer av systemresurserna i 60 sekunder eller längre;

Det är strängt förbjudet att köra fristående, icke anslutna processer/daemoner på serversidan.

Det är strängt förbjudet att köra någon typ av webspider/indexerare (Google Cash/Ad Spy).

Det är strängt förbjudet att köra någon form av bit-torrent- eller P2P-applikation.

Det är strängt förbjudet att köra cron-skript med intervaller på mindre än 5 minuter eller att sätta upp mer än 5 samtidiga cron-jobb.

Det är strängt förbjudet att köra offentliga filutbytestjänster.

kubes personal kan efter eget gottfinnande använda följande verktyg för att identifiera användningen av systemresurser:

Konventionella UNIX-systemverktyg som ”ps”, ”top”, ”iostat” etc.

MySQL/-funktioner för statistikrapportering

EvolutionPanel-rapport

Varningar om resursanvändning från CSF/LFD-serverns säkerhetssystem.

Tillhandahållande av diskanvändning. Innehållet på din webbplats måste länkas från en HTML- eller liknande kodad webbsida där allt innehåll är fritt tillgängligt för allmänheten. Din webbplats måste bestå av webbsidor med standarddesign, huvudsakligen HTML-baserad text och grafik. Ditt webbhotellskonto bör huvudsakligen bestå av html- och php-filer.

Antalet inodes som används av ett webbhotellskonto på delade servrar och återförsäljarservrar får inte överskrida följande gränser:

Delade servrar Återförsäljarservrar

Starter 300.000 

Plus 600.000

Premium 600.000

Pro 900.000 

Nedladdningsbara filer, media och databaser måste uppfylla följande begränsningar, om inte kubes meddelats och godkänt undantag från dessa:

Högst 50% av ett delat värdkontot kan tilldelas musik-, video- eller andra multimediefiler, inklusive men inte begränsat till .aac, .avi, .mp3, .mp4, .mpeg, .jpg, .png, .gif-filer;

Högst 50% av ett delat värdkontot kan tilldelas arkiv- och diskbildfiler som innehåller hela innehållet och strukturen i ett datalagringsmedium;

Högst 50% av ett delat värdkontot kan tilldelas databaser och databasdumpar, inklusive men inte begränsat till .sql-filer;

Högst 50% av ett delat värdkontot kan tilldelas exekverbara filer och alla andra filer som är resultatet av kompilering av ett program.

Alla användare vars konto konsekvent använder mer resurser än vad som ingår i deras paket ska gå med på att uppgradera det till ett paket med högre resurstillgänglighet.

kubes förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande avgöra om någon form av orättvis eller olämplig användning av något innehåll kan leda till omedelbar avstängning av kontot eller uppgradering till ett paket med högre resurstillgänglighet. Beslutet om uppgradering ligger helt och hållet hos kubes och ska fattas efter eget rimligt gottfinnande.

Begränsningar för säkerhetskopiering.

Alla delade Hosting-konton som använder mer än 85% av sitt diskutrymme är begränsade från att skapa säkerhetskopior för att förhindra oproportionerligt utnyttjande av serverns resurser.

Användning av e-posttjänster. Du bör använda e-post och andra relaterade tjänster i full överensstämmelse med villkoren nedan:

För att skydda serverns totala prestanda får du skicka och/eller vidarebefordra högst följande antal e-postmeddelanden per dag och domän:

Delade servrar

Starter, 200

Plus, 400

Premium, 1000

Pro, 1500

För EvolutionPanel-konton för delad hosting/enstaka återförsäljare får e-postlagring inte överskrida gränsen på kontots lediga lagringskapacitet.

För IMAP/POP3-postlådor får du utföra upp till 100 e-postkontroller per timme.

För POP3 får du göra upp till 10 samtidiga anslutningar till e-postsystemet per IP-adress på servrar för delade och återförsäljare och upp till 20 samtidiga anslutningar till e-postsystemet per IP-adress på servrar för företag och e-post.

För IMAP kan du utföra upp till 30 samtidiga anslutningar till e-postsystemet per IP-adress på servrar för delad e-post, återförsäljare, företag och e-post.

För SMTP får du ha upp till 100 samtidiga anslutningar till e-postsystemet på servrar för delad e-post, återförsäljare, företag och e-post. Denna gräns gäller för hela servern.

kubes kan, efter eget gottfinnande, begränsa volymen av e-postmeddelanden som du kan leverera via våra tjänster. kubes kan begränsa e-postvolymen genom att ställa dina e-postmeddelanden i kö internt eller genom att tillfälligt avvisa förfrågningar om att skicka e-post via våra tjänster. kubes kan blockera alla meddelanden som du försöker skicka via våra tjänster, oavsett anledning, med eller utan att meddela dig om en sådan blockering. kubes kan under inga omständigheter hållas ansvarig gentemot dig eller någon annan part för indirekta, särskilda, ekonomiska eller följdskador (inklusive men inte begränsat till förlorad vinst) som uppstår till följd av blockering eller köbildning av e-post.

 

Ytterligare begränsningar.

Observera att våra tjänster är konfigurerade med inbyggda tjänstebegränsningar som är utformade för att förhindra invasiva aktiviteter, inklusive men inte begränsat till överbelastningsattacker och portscanningar. Om de utlöses kan dessa begränsningar leda till ett påtvingat tjänsteavbrott. kubes ska under inga omständigheter vara ansvarig gentemot dig för skador som uppstår till följd av eller är relaterade till ett sådant avbrott.

Lagring och säkerhet.

Du ska alltid bära den fulla risken för förlust och skada på Din server och allt innehåll på Din server. Du är helt ansvarig för att upprätthålla sekretessen för Ditt lösenord och Din kontoinformation. Du bekräftar och godkänner att du är ensam ansvarig för alla handlingar, försummelser och användning under och avgifter som uppstår med ditt konto eller lösenord eller i samband med servern eller något av ditt serverinnehåll som visas, länkas, överförs via eller lagras på servern. Du är ensam ansvarig för att vidta åtgärder för att: i) förhindra förlust eller skada på Ditt serverinnehåll, ii) upprätthålla oberoende arkiv- och säkerhetskopior av Ditt serverinnehåll, iii) säkerställa säkerheten, konfidentialiteten och integriteten hos Ditt serverinnehåll som överförs via eller lagras på kubes servrar, och iv) säkerställa konfidentialiteten hos Ditt lösenord. kubes tjänster är inte avsedda att användas för säkerhetskopiering eller arkivering av data. Det är förbjudet att använda ett konto som ett online-lagringsutrymme för arkivering av elektroniska filer, vilket kommer att leda till att värdtjänsterna avslutas utan föregående meddelande. Vi förbehåller oss rätten att radera dina arkiv om de påverkar vår övergripande serverprestanda och kubes har inget ansvar gentemot dig eller någon annan person för förlust, skada eller förstörelse av ditt innehåll. De tjänster som erbjuds av kubes är inte avsedda att tillhandahålla en miljö som uppfyller kraven för PCI (Payment Card Industry) och bör därför inte användas som sådan utan ytterligare aktivitet för att uppfylla kraven. kubes har inget ansvar gentemot Dig eller någon annan person för Din användning av kubes produkter och/eller tjänster i strid med dessa villkor.

Överföring av innehåll.

Om Du avslutar detta avtal eller Din användning av kubes produkter och/eller tjänster, är det Ditt ansvar att flytta Ditt serverinnehåll från kubes servrar. kubes kommer inte att överföra eller FTP-överföra ditt serverinnehåll till en annan leverantör. Om din användning av kubes produkter och/eller tjänster avslutas kommer kubes inte att överföra eller hantera dina tjänster eller ditt innehåll.

Programvara från tredje part.

kubes tillhandahåller vissa programvaror från tredje part till dig för att underlätta kontohanteringen, inklusive, men inte begränsat till EvolutionPanel, Softaculous, etc. Sådan programvara tillhandahålls i den mån den är tillgänglig. Vi garanterar inte att några specifika resultat kan uppnås genom att använda sådan programvara. kubes tar inte ansvar för eventuella fel i sådan mjukvaras funktion.

Du kan lägga till och använda programvara från tredje part på ditt konto endast om den är kompatibel med våra servrar och är godkänd av kubes. Din användning av programvara från tredje part sker på egen risk. kubes kan inte ansvara för tredje parts programvarans prestanda och ger inga garantier för att dess användning kommer att resultera i något särskilt resultat. kubes har inget ansvar för eventuella skador, förlust av data, förlust av användning eller annan förlust som uppstår i samband med Din användning av programvara eller produkter från tredje part.

Du är ensam ansvarig för eventuella licens- och andra avgifter som krävs av programvaruleverantörerna för att använda programvara från tredje part som installerats på ditt konto utöver den första kontoinställningen.

kubes förbehåll för rättigheter.

kubes förbehåller sig uttryckligen rätten och ensamrätt att: (i) ändra sin prissättning, om kubes så önskar, (ii) fastställa begränsningar och riktlinjer för användning av kubes tjänster och/eller produkter; (iii) avsluta Din användning av kubes tjänster och/eller produkter för användning av kubes tjänster och/eller produkter för att onödigtvis eller olagligt trakassera kubes eller tredje part, utebliven betalning av avgifter för kubes tjänster och/eller produkter, aktiviteter som är utformade för att smutskasta, skämma ut, skada, missbruka, hota, förtala eller trakassera tredje part, aktiviteter som är förbjudna enligt lagarna i USA och/eller utländska territorier där Du bedriver affärsverksamhet, aktiviteter som är utformade för att uppmuntra olagligt beteende hos andra, såsom hatbrott, terrorism och barnpornografi, aktiviteter som är tortuösa, vulgära, obscena, inkräktar på tredje parts privatliv, rasistiska, etniska eller på annat sätt stötande enligt kubes egen uppfattning, aktiviteter som syftar till att utge sig för att vara en tredje parts identitet, aktiviteter som syftar till att skada minderåriga på något sätt och andra aktiviteter, oavsett om de är lagliga eller olagliga, som kubes efter eget gottfinnande bedömer som skadliga för andra kunder, verksamhet eller rykte; (iv) avsluta Din användning av kubes tjänster och/eller produkter om Din användning av kubes tjänster och/eller produkter kan resultera i, resulterar i, eller är föremål för, rättsliga åtgärder eller hotade eller föreslagna rättsliga åtgärder, mot kubes eller något av dess dotterbolag eller partners, utan hänsyn till om sådana rättsliga åtgärder eller hotade eller föreslagna rättsliga åtgärder slutligen fastställs vara med eller utan grund, och (v) avsluta Din användning av kubes tjänster och/eller produkter när som helst och av vilken anledning som helst om kubes anser att det är rimligt nödvändigt. kubes har ingen skyldighet att övervaka din användning av kubes tjänster och/eller produkter, men förbehåller sig rätten att göra det efter eget gottfinnande.

Rätt att vägra. 

kubes har rätt att vägra tjänster till vem som helst efter eget gottfinnande i enlighet med gällande lagstiftning.

Begränsning av ansvar, avstående och befrielse.

Tjänsterna som erbjuds av kubes tillhandahålls i befintligt skick och kubes frånsäger sig uttryckligen alla garantier, vare sig de är uttryckliga eller underförstådda, inklusive, utan begränsning, alla underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång, i största möjliga utsträckning som tillåts eller tillåts enligt lag. Utan begränsning av ovanstående garanterar kubes uttryckligen inte att kubes tjänster och/eller produkter kommer att uppfylla dina krav, fungera som avsett, eller att användningen av de tillhandahållna tjänsterna kommer att uppfylla dina krav, fungera som avsett, eller att användningen av de tillhandahållna tjänsterna kommer att vara oavbruten eller felfri. Du förstår och samtycker till att allt material och/eller alla data som laddas ner eller på annat sätt erhålls genom användning av tjänsterna sker efter eget gottfinnande och på egen risk och att du är ensam ansvarig för eventuella skador på ditt datorsystem eller förlust av data som uppstår till följd av nedladdning av sådant material och/eller data. Inga råd eller information, vare sig muntliga eller skriftliga, som du får från kubes ska skapa någon garanti som inte uttryckligen ges här. Du samtycker till att kubes inte kommer att vara ansvarig för i) avbrott eller förlust av tjänsterna, utom i den begränsade utsträckning som en åtgärd tillhandahålls enligt detta avtal, ii) avbrott i verksamheten, iii) förseningar eller avbrott i åtkomsten till webbplatsen/webbplatserna som tillhandahålls via eller av tjänsterna; (iv) förlust eller ansvar till följd av naturkatastrofer, (v) utebliven eller felaktig leverans av data, korruption, förstörelse eller annan ändring, (vi) händelser utanför kubes kontroll, (vii) behandlingen av din ansökan om tjänster, eller (viii) förlust eller ansvar till följd av obehörig användning eller missbruk av din kontokod eller ditt lösenord.

Information som du får från internet kan vara felaktig, stötande eller i vissa fall olaglig. kubes har ingen kontroll över information som finns på Internet och tar inget ansvar för information som du kan få eller överföra via Internet. Du accepterar det fulla ansvaret för att kontrollera sanningen och riktigheten, lagligheten och äganderätten till den information som du sprider eller visar i samband med din användning av tjänsterna eller erhåller från Internet. Du samtycker till att kubes inte har någon skyldighet att säkerhetskopiera data som rör din webbplats om inte kubes uttryckligen samtycker till detta skriftligen eller uttryckligen har angett detta på webbplatsen.

Skadestånd.

Följaktligen befriar Du för Dig själv och alla Dina arvingar, personliga representanter, föregångare, efterträdare och rättsinnehavare, härmed helt och hållet kubes och alla kubes dotterbolag, och alla tjänstemän, agenter, anställda och representanter för kubes, och alla deras arvingar, personliga representanter, föregångare, efterträdare och rättsinnehavare, från, för och mot alla anspråk, panträtter, krav, orsaker till talan, kontroverser, kvittningar, förpliktelser, förluster, skador och ansvar av alla slag och karaktär, inklusive, men inte begränsat till, alla handlingar, försummelser, felaktiga framställningar eller andra ansvarsgrunder som grundar sig på skadestånd eller avtal och de skyldigheter som följer av detta, oavsett om de är kända eller okända, som har samband med eller uppstår till följd av, eller som på något sätt är kopplade till eller följer av tjänsterna och ditt förvärv och användning av dem, inklusive, men inte begränsat till, tillhandahållandet av kubes produkter och/eller tjänster av kubes och dess agenter och anställda. Vidare samtycker Du till att försvara, ersätta och hålla kubes och alla dess entreprenörer, agenter, anställda, tjänstemän, direktörer, aktieägare, dotterbolag och överlåtare skadeslösa från alla förluster, ansvar, skador eller kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden, som uppstår till följd av (i) brott mot någon av de utfästelser eller garantier som ges i detta avtal, eller som ges i kubes AUP eller något annat avtal som har införlivats genom hänvisning i detta avtal; (ii) tjänsterna eller Din användning av tjänsterna, inklusive utan begränsning intrång eller utspädning av Dig eller av någon annan som använder tjänsterna från Din dator; (iii) immateriella rättigheter eller andra äganderätter som tillhör någon person eller enhet; (iv) information eller data som du har lämnat till kubes, inklusive, utan begränsning, felaktiga uppgifter i din ansökan, om tillämpligt; (v) införandet av metatags eller andra element i en webbplats som skapats för dig eller av dig via tjänsterna; (vi) information, material eller tjänster som är tillgängliga på din kubes-värdwebbplats; eller (vii), all vårdslöshet eller uppsåtligt tjänstefel från Din sida, eller alla påståenden om att Ditt konto gör intrång i en tredje persons upphovsrätt, varumärke eller äganderätt eller immateriella rättigheter, eller att Du förskingrar en tredje persons affärshemligheter.

Denna ersättning är ett tillägg till alla ersättningar som krävs av dig på andra ställen. Om kubes meddelas om en pågående rättsprocess, eller får meddelande om att en rättsprocess har inletts, kan kubes begära en skriftlig bekräftelse från Dig angående Din skyldighet att försvara och ersätta kubes. En sådan skriftlig bekräftelse kan innefatta att du ställer ut en fullgörandegaranti eller andra garantier. Din underlåtenhet att tillhandahålla en sådan bekräftelse kan betraktas som ett brott mot detta avtal. Du samtycker till att kubes ska ha rätt att delta i försvaret av sådana krav genom ett eget valt ombud. Du samtycker till att skriftligen meddela kubes om sådana krav omedelbart och att låta kubes styra förfarandet. Du samtycker till att samarbeta fullt ut med kubes under sådana förfaranden. Villkoren i detta avsnitt kommer att fortsätta att gälla efter uppsägning eller annullering av detta avtal.

Upphovsrätt.

kubes är åtagen att skydda användare och respektera andras upphovsrätt samt andra immateriella rättigheter och införlivar här sin policy för upphovsrättsintrång. Innan en domstol har fattat beslut om intrång i upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell egendom kommer dock kubes inte att agera i frågan.

Endast om och när en domstol beslutar om intrång, förbehåller sig kubes rätten att få tillgång till, bevara och avslöja till tredje part all Din information eller data (inklusive personligt identifierbar information och privat kommunikation) relaterad till ett skriftligt klagomål om intrång, om Kubes anser att sådan åtgärd är nödvändig eller användbar för att hantera klagomålet.

kubes har också rätt att under lämpliga omständigheter avsluta ett konto eller en abonnents åtkomsträttigheter för upprepade upphovsrättsintrång. För ett enda fall av intrång kan också ett konto eller en abonnent avslutas.

För att hantera ett klagomål om intrång krävs att det uppfyller följande kriterier och skickas skriftligen till kubes utsedda ombud:

– Den elektroniska eller fysiska signaturen av rättighetsinnehavaren eller den person som är behörig att agera på dennes vägnar;
– Identifiering av det verk som har blivit kränkt;
– En identifiering av det material som påstås göra intrång och information som är rimligen tillräcklig för att Kubes ska kunna lokalisera materialet (t.ex., genom att tillhandahålla en URL till materialet) eller, om tillämpligt, en identifiering av referensen eller länken till det material eller den aktivitet som påstås göra intrång och information som är rimligen tillräcklig för att Kubes ska kunna lokalisera denna referens eller länk;
– Ditt namn, din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress;
– Ett uttalande från dig om att du i god tro tror att den omtvistade användningen inte är tillåten av rättighetsinnehavaren, dennes ombud eller lagen;
– Ett domstolsbeslut som förpliktigar kubes (cleverco AB) att dela information relaterat till intrånget.

Anmälan om intrång måste skickas till kubes utsedda ombud för att ta emot anmälningar om påstådda intrång enligt följande: cleverco AB. Mercuriusvägen 4C, 39351 KALMAR

Ytterligare förbehåll för rättigheter.

kubes förbehåller sig uttryckligen rätten att neka, avbryta, avsluta, avbryta, stänga av, låsa eller ändra tillgången till (eller kontrollen över) ett konto eller tjänster (inklusive rätten att avbryta eller överföra en domännamnsregistrering) av vilken anledning som helst (enligt kubes egna och absoluta bedömning), inklusive men inte begränsat till följande: (i) för att korrigera misstag som kubes har gjort i samband med att vi erbjuder eller levererar tjänster (inklusive domännamnsregistrering), (ii) för att skydda integriteten och stabiliteten hos och korrigera misstag som gjorts av domännamnsregister, (iii) för att hjälpa oss att upptäcka och förebygga bedrägerier och missbruk, (iv) för att följa tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar, regler och förordningar, (v) för att uppfylla krav från brottsbekämpande myndigheter, inklusive begäran om stämning; (vi) för att följa en process för tvistlösning, (vii) för att försvara en rättslig åtgärd eller hotad rättslig åtgärd utan hänsyn till om en sådan rättslig åtgärd eller hotad rättslig åtgärd slutligen fastställs vara berättigad eller ogrundad, eller (viii) för att undvika civilrättsligt eller straffrättsligt ansvar för kubes, dess tjänstemän, direktörer, anställda och agenter samt kubes närstående bolag.

I händelse av att kubes behöver utöva någon av sina rättigheter som uttrycks här för att utreda en potentiell överträdelse eller ett eventuellt brott mot villkoren i detta avtal kan serviceavgifter fortsätta att uppkomma på dina konton, och du kommer att fortsätta att vara ansvarig för betalningen av alla serviceavgifter som uppkommer under den aktuella perioden.

Tillämplig lag och jurisdiktion för tvister.

Med undantag för vad som anges i UDRP eller någon liknande policy med avseende på tvister om de tjänster som tillhandahålls enligt detta avtal, ska dina rättigheter och skyldigheter och alla åtgärder som avses i detta avtal regleras av lagarna i Sverige. Du samtycker till att alla åtgärder för att upprätthålla detta avtal eller alla frågor som rör din användning av tjänsterna uteslutande måste väckas i Kalmar Tingsrätt.

Meddelanden.

Du samtycker till att alla meddelanden som enligt detta avtal ska lämnas av oss till dig anses ha lämnats om de levereras i enlighet med den WHOIS-information om konto och/eller domännamn som du har lämnat. Du bekräftar att det är ditt ansvar att upprätthålla aktuell kontaktinformation i den WHOIS-information om konto och/eller domännamn som du har lämnat.

Laglig ålder:

Du intygar att du är myndig (18 år eller äldre) för att ingå detta avtal.

Slutligt avtal.

Detta avtal, tillsammans med alla ändringar, utgör det fullständiga och exklusiva avtalet mellan dig och oss och ersätter och styr alla tidigare förslag, avtal eller annan kommunikation. Detta avtal får inte ändras eller modifieras av dig annat än genom ett skriftligt dokument som undertecknats av både dig och en auktoriserad representant för oss. Genom att ansöka om kubes tjänster genom onlineansökan eller på annat sätt, eller genom att använda tjänsterna enligt detta avtal, bekräftar du att du har läst och godkänner att vara bunden av alla villkor i detta avtal och dokument som införlivas genom hänvisning.

Agentförhållande.

Ingenting i detta avtal ska tolkas som att det skapar någon form av agent, partnerskap eller annan form av gemensamt företag mellan parterna i detta avtal. Vardera parten skall se till att de ovannämnda personerna inte gör några motsatta uttalanden, vare sig uttryckligen, underförstått, genom skenbart uppträdande eller på annat sätt.

Verkställbarhet.

Om någon bestämmelse i detta avtal skulle vara ogenomförbar eller ogiltig enligt tillämplig lag eller om detta skulle fastställas i ett tillämpligt domstolsbeslut, ska denna ogenomförbarhet eller ogiltighet inte göra detta avtal ogenomförbart eller ogiltigt i sin helhet. Vi kommer att ändra eller ersätta en sådan bestämmelse med en bestämmelse som är giltig och verkställbar och som i möjligaste mån uppnår våra ursprungliga mål och avsikter såsom de återspeglas i den ursprungliga bestämmelsen.

Överlåtelse och återförsäljning.

Om inte annat anges i detta avtal kan dina rättigheter enligt detta avtal inte överlåtas eller överföras. Varje försök från dina fordringsägare att erhålla ett intresse i dina rättigheter enligt detta avtal, oavsett om det sker genom beslag, utmätning, kvarstad eller på annat sätt, gör att detta avtal kan ogiltigförklaras efter eget gottfinnande. Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller på annat sätt utnyttja tjänsterna (eller delar av dem) i kommersiellt syfte utan kubes föregående uttryckliga skriftliga samtycke.

Force Majeure.

Ingen av parterna ska anses vara försumlig enligt detta, och den ska inte heller hålla den andra parten ansvarig för, ett upphörande, ett avbrott eller en försening i utförandet av sina skyldigheter enligt detta på grund av orsaker som ligger utanför dess kontroll, inklusive, men inte begränsat till: jordbävning, översvämning, brand, storm, naturkatastrof, krig, terrorism, väpnad konflikt, strejk, lockout, bojkott, leverantörsfel, brist, överträdelser eller förseningar, eller någon lag, förordning, föreskrift, instruktion, åtgärd eller begäran från regeringen, inklusive statliga och lokala myndigheter som har eller hävdar jurisdiktion över kubes, eller från något departement, byrå, kommission, företag eller annan instrumentalitet av någon federal, statlig eller lokal regering, eller från någon civil eller militär myndighet; eller någon annan orsak eller omständighet, oavsett om den är av liknande eller annan karaktär än den föregående, som ligger utanför den berörda partens rimliga kontroll, under förutsättning att den part som åberopar detta avsnitt (i) har gett den andra parten ett skriftligt meddelande om detta utan dröjsmål och i alla händelser inom fem (5) dagar efter att ha upptäckt det, och (ii) har vidtagit alla åtgärder som rimligen är nödvändiga under omständigheterna för att mildra effekterna av den force majeure-händelse som ligger till grund för meddelandet; Om en force majeure-händelse som beskrivs i detta avsnitt pågår under en period som sammanlagt överstiger trettio (30) dagar, kan kubes omedelbart säga upp detta avtal.

Rubriker.

De rubriker som förekommer i detta avtal är endast infogade för att underlätta och definierar, begränsar, tolkar eller beskriver inte på något sätt omfattningen eller räckvidden av ett sådant avsnitt eller påverkar på något sätt ett sådant avsnitt.

Supersnabb & enkel hosting för din hemsida

Hosting

Produkter

Support

Alla priser anges exkl. moms – © 2024 kubes är ett varumärke som ägs av cleverco AB